Dokonční projektu FCH Prachatice „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“

Farní charita Prachatice provozuje v obci Záblatí u Prachatic azylové zařízení sociální prevence „Dům sv. Petra pro muže“ (DSP), jehož posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů. FCH Prachatice uskutečnila a dokončila v DSP realizaci projektu „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“.

Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na základě nařízení Rady ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je součástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlíží místní akční skupina Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích.

Hlavním cílem projektu byla oprava havarijního stavu původní stáje a vybudování multifunkční místnosti jak pro uživatele sociální služby azylového domu, tak pro veřejnost. Uživatelé sociální služby využijí rekonstruované prostory jako společenskou místnost pro zajištění volnočasových aktivit, pro pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Záblatským občanům pak multifunkční místnost poslouží k pořádání různých kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek či oslav životních jubilejí. Dále zde vzniknou skladové prostory pro účely materiálně- technického zajištění provozu azylového domu.

Projekt „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“ přispívá k udržení kvality života na venkově, když otevírá sociální zařízení směrem k veřejnosti. Vytváří prostor pro trávení volného času uživatelů azylového domu i občanů Záblatí. Zachovává odkaz předchozích generací, v němž byla fara považována za otevřený prostor pro rozvoj mezilidských vztahů. Tím přispívá ke zdárnému návratu sociálně vyloučených osob zpět do společnosti. Velké poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, a zvláště chceme touto cestou poděkovat Ing. Jaromíru Poláškovi z MAS Malenice za odbornou pomoc a cenné rady při průběhu celého projektu.