Cesta do života

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: „Cesta do života“

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Časový harmonogram projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12.2014

Celkový rozpočet projektu: 378 879,00Kč   

Obdržená dotace: 214 152,00 Kč

 

Popis realizovaných aktivit:

Cílem tohoto projektu bylo napomoci matkám pomáhat zlepšit jejich rodičovské kompetence a naučit se dovednostem, jak se stát dobrým rodičem, především ve smyslu uvědomění si významu stabilních vazeb mezi rodičem a dítětem.

V rámci projektu byly realizovány edukační činnosti určené pro matky – uživatelky azylového domu. Zrealizovali jsme 3 přednášky:

30. 7. 2014 – proběhla přednáška na téma Jak dosáhnout vnitřní pohody. Byla zaměřena především na zajištění potřeb maminek. Matky v dopoledním bloku získaly informace o různých potížích při výchově a vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení, ADHD, poruchami řeči apod. Odpolední blok probíhal na zahradě azylového domu. Zde se již matky spolu s dětmi učily, jak lze efektivně spolu trávit volný čas. Proběhla ukázka různých společenských her, prostřednictvím nichž lze se správně naučit komunikovat se svými dětmi. Matky měly možnost se seznámit i se základy reflexní terapie a jejím využití v běžném denním životě. Celodenního vzdělávacího bloku se zúčastnilo 7 maminek a odpoledního bloku se zúčastnilo i 6 dětí.

13. 10. 2014 proběhla odborná přednáška zaměřená na vývoj a zdraví dítěte v prenatálním a postnatálním období. Matky se seznámily se základními dětskými nemocemi a způsoby jejich léčby, získaly znalosti o psychomotorickém vývoji dítěte a rovněž se seznámily se zásadami správné výživy. Této přednášky se zúčastnilo 5 uživatelek.

9. 12. 2014 proběhla přednáška pod vedením dětské lékařky, která se zaměřila především na téma péče o novorozence, očkování a posílení dětské imunity. Lékařka v rámci přednášky zodpovídala na konkrétní dotazy účastnic. Účast na této přednášce byla 6 matek.

V průběhu uskutečněných besed si matky mohly vzájemně vyměňovat své zkušenosti a získaly odborné odpovědi na své otázky.

Díky přednáškám se matky seznámily se základními rodičovskými kompetencemi a získaly informace jak správně pečovat o své děti.

Další součástí realizace projektu byla praktická část, která se zaměřila na nácvik praktických dovedností a osvojení si teoretických znalostí v praxi. Nácvik byl zaměřen především na správné zajištění hygieny dítěte, nácvik vaření, nácvik hospodaření s finančními prostředky. Nedílnou součástí byl i nácvik rozvoje dítěte předškolního věku formou tzv. miniškoličky – učení tvarů, barev, písmen, čísel, psychomotorická cvičení na uvolnění ruky apod. a dále i procvičování rozvoje motoriky u dětí a to především prostřednictvím her a pohybových aktivit.

Do této části projektu se v průběhu roku 2014 zapojovaly všechny aktuálně ubytované uživatelky azylového domu. Praktickou část vedly sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách pod vedením vedoucí azylového domu.

Projekt Cesta do života byl zaměřen i na získání odborných znalostí a dovedností samotných pracovníků v přímé péči. Pracovníci azylového domu pro matky s dětmi se účastnili odborných akreditovaných kurzů zaměřených na problematiku výchovných a vzdělávacích problémů u dětí s ADHD, LMD a specifickými poruchami učení. V rámci kurzů získali doporučení pro metodiku práce s těmito dětmi. Kurzů se zúčastnily 3 pracovnice zařízení charitního domova.

Součástí projektu bylo zajištění základních potřeb tzv. startovací balíček, který obsahuje dětské pleny, kojeneckou lahev, dětský krém, mýdlo, šampón a vatové tyčinky. Tyto startovací balíčky budou předávány maminkám v charitním domově, kterým se v průběhu pobytu v zařízení narodí miminko. Tyto balíčky byly pořízeny z volných nákladů v rámci spoluúčasti na realizaci projektu a nikoliv z prostředků dotace.

Celý projekt byl završen vydáním informační brožury Rodičovské kompetence  - výchova a péče o malé dítě a zvládání výchovných a vzdělávacích problémů u dětí. Tato brožura byla distribuována do zařízení spolupracujících s rodinami na území města Prachatice – OSPOD Prachatice, Portus – Rodinka, Krizové centrum.

Identifikátor lidí:

Do projektu byly zapojeny všechny uživatelky Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích, kterým byly poskytovány služby přímé péče. Celkem se do projektu zapojilo 21 matek. Dopad projektu pozitivně zasahoval i děti uživatelek, kterých bylo 33.

V oblasti edukačních činností a aktivit určených pro uživatelky Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi se zapojilo celkem 18 matek a 6 dětí.

Přímou práci s uživatelkami zapojenými do projektu můžeme rozdělit na následující výčet kontaktů:

Poradenství 456 kontaktů (základní poradenství, poradenství v oblasti péče o dítě, zdraví a léčba nemocí, prevence onemocnění, hygienické a stravovací zásady v péči o dítě);

Motivační program – 112 (asistence při vaření, ručních pracích, péči o domácnost, včetně péče o dítě, dále příprava volnočasových aktivit pro děti a výtvarných činností);

Nácvik dovedností 40 kontaktů (nácviky péče o dítě).

V rámci sociální práce probíhaly i osobní rozhovory s uživatelkami, které byly součástí motivačního procesu (1198 kontaktů).

Přínos projektu:

Do projektu se podařilo zapojit 21 matek ubytovaných v azylovém domě, které díky komplexnímu programu mohly získat nejen teoretické znalosti, ale mohly tyto získané informace prostřednictvím asistencí a nácviků ověřovat přímo v praxi. U několika matek došlo k výraznému posunu v chování ve vztahu k dítěti, kdy si začaly více uvědomovat své rodičovské kompetence. Podařilo se motivovat matky pro předškolní přípravu dětí díky realizaci programu miniškolky. Zlepšila se informovanost matek v oblasti preventivní péče o zdraví dětí, ale i chápání psychomotorického vývoje dítěte.

Velký úspěch měly u matek i edukační aktivity s přizvanými odborníky, kterých se matky aktivně účastnily a zapojovaly se i do diskuzí, pokládaly otázky a v rámci zpětné vazby je pozitivně vnímaly.

Významný přínos projektu spatřujeme i v proškolení 3 pracovníků pro danou oblast péče o dítě, což je dlouhodobý přínos projektu, na kterém můžeme stavět i v nadcházejícím období.

Podařilo se i vydat původně plánovanou brožuru zaměřenou na výchovu a popis vývoje dítěte v prvních stádiích života, kterou budeme moci používat i v nadcházejícím období a bude mít tedy dlouhodobý dopad.

Hlavním přínosem projektu je však ověření si naší původní myšlenky, že matky ubytované a azylovém domě mají snahu zlepšovat svou péči o dítě, a že jejich rizikové chování většinou pramení z nepochopení dané problematiky, nedostatku informací, či nedostatku životních zkušeností. V projektu se nám osvědčilo, že si matky navzájem předávaly své vlastní zkušenosti a nepovažovaly tak edukační činnosti i nácviky a asistenci jen za naší snahu je změnit, ale možnost jak si mohou předat dobré zkušenosti mezi sebou. Došlo tak k situacím, kdy si matky navzájem pomáhaly a radily ve výchově dětí.