IDENTIFIKACE PROJEKTU:

  • Název projektu: "Oprava památky - stáje v Záblatí"
  • Číslo: 09/006/41200/036/000127/1
  • Žadatel: Farní charita Prachatice
  • Místo realizace: Záblatí 38 - stáje
  • Osa/skup.opatření: Leader/Implementace místní rozvojové strategie

Farní charita Prachatice provozuje jednu ze svých sociálních služeb – Dům sv. Petra pro muže (azylový dům) v objektu fary v Záblatí, č.p. 38. FCH má pronajaté také přilehlé hospodářské budovy, které jsou využívány zejména pro obnovu pracovních návyků uživatelů služeb – údržba, úklid, péče o drobné hospodářské zvířectvo.

Budovu stájí nebylo možné využívat k žádnému účelu, neboť byla silně poškozená, zřejmě nesprávnou péčí o objekt. Objekt je památkově chráněnou nemovitostí a proto podléhá památkové péči. Hlavním cílem projektu je oprava objektu, aby se budova stájí mohla začít využívat pro pracovní terapii s uživateli služeb – pracovní dílna a prostor pro chov drobného hospodářského zvířectva. 

V rámci obnovy pracovních dovedností byli uživatelé azylového domu zapojeni do přípravných, pomocných a dokončovacích prací. Podařilo se nám zapojit 5 uživatelů služby, kteří dobrovolně odpracovali na projektu 305 hodin. Ostatní uživatelé rovněž příležitostně vypomáhali.

Více informací:

Děkujeme!