Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV"

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897

Období realizace projektu: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Od 1. 4. 2016 byla zahájena realizace v pořadí již čtvrtého individuálního projektu zaměřeného na podporu a zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897 bude realizován po dobu 33 měsíců a to do 31. 12. 2018.

 

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit  dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje.  Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Azylové domy
 • Terénní program Most naděje

 

Azylové domy

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby v krizi a etnické menšiny. Věková struktura cílové skupiny je 18 – 64 let.

Dům sv. Petra v Záblatí je azylovým zařízením pro muže, kteří:

 • přišli o své zázemí
 • vrátili se z výkonu trestu odnětí svobody
 • ukončili ústavní léčbu závislosti
 • žijí tzv. „na ulici“

 

Potřebným jedincům je:

 • nabídnuto ubytování s možností přípravy stravy
 • poskytnutá psychická podpora
 • poradíme, jak v praxi uplatnit svá práva
 • pomáháme nalézt zaměstnání a vlastní bydlení

V rámci svého volného času mají klienti možnost zapojit se do činnosti zaměřené na chov domácího zvířectva, což jim pomáhá rozvíjet pracovní návyky a zodpovědnost ke svěřeným úkolům.

Azylový dům má kapacitu 13 lůžek, vytíženost se pohybuje průměrně nad 75%, což ukazuje na fakt, že služba je v tomto regionu hojně využívaná. V objektu se nachází rovněž společenská místnost, společná kuchyň a společná koupelna. Za rok 2015 prošlo zařízením 49 uživatelů. Zařízení funguje na komunitním způsobu života, kde uživatelé získávají potřebné dovednosti a obnovují si zejména pracovní návyky, k čemuž klientům slouží i hospodářské budovy, kde se mohou klienti zapojit do pracovní činnosti se zvířaty, mohou se zapojit i do práce na zahrádce, či zpracování dřeva, nebo drobných oprav budov a podobně. Na dvoře se nachází i odpočinková pergola pro venkovní odpočinek nebo i pro pořádání i kulturních akcí.

Snahou je zapojit klienta co nejdříve na trh práce. K naplnění tohoto cíle služba spolupracuje s Úřadem práce, který realizuje projekty na zaměstnání cílové skupiny.

 

Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti domácího násilí a oběti obchodu s lidmi.

Azylový dům poskytuje klientkám tyto služby:

 • ubytování pro matky s dětmi a těhotné či osamělé ženy
 • pomoc při jednání s úřady a hlavně při vyřizování sociálních dávek
 • osobní rozhovory s pracovníky zařízení
 • praktická pomoc s vedením domácnosti, finančních záležitostí a péčí o děti

Služba je poskytována od roku 1998 v bývalém objektu kasáren, který je umístěn v klidné lokalitě v okrajové zóně města. Cílen této služby je podpořit uživatelky v jejich snaze o osamostatnění a návrat do běžného života. Klientky tak mají klidné zázemí pro výchovu svých dětí, které v první řadě trpí sociálními nedostatky svých rodin.

Kapacita azylového domu je 7 pokojů (tj. 23 lůžek celkem). Dále je rodinám nabídnuta společenská místnost, sušárna prádla, společná kuchyň, společná koupelna a pro děti do 3 let je v objektu i oddělený mycí kout. Děti mají k dispozici i dětské hřiště, které náleží k areálu budovy. Průměrná obsazenost v roce 2015 činila 45%.

Za rok 2015 prošlo zařízením 31 uživatelek a 44 dětí. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu, včetně svátků.

Poskytnutá výše dotace pro oba azylové domy celkem: 7.096.769,-Kč

Období realizace: 1. dubna 2016 – 31. 12. 2018

 

Terénní program Most naděje

Prostřednictvím služby jsou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • imigranti a azylanti
 • osoby bez přístřeší
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • etnické menšiny
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

 

V rámci této služby poskytujeme:

 • poradenství – sociálně právní, zdravotně sociální, finanční (dluhové)
 • pomoc při hledání zaměstnání a orientaci na trhu práce
 • pomoc obětem domácího násilí
 • posilování praktických dovedností a návyků potřebných pro zajištění chodu domácnosti a péče o děti
 • pomoc při prosazování práv a zájmů (doprovod na úřední jednání, vyplňování úředních dokumentů, komunikace s úřady a institucemi

Služba je:

 • anonymní
 • diskrétní
 • bezplatná
 • Věková struktura je do 64 let.

Terénní program Most naděje aktuálně poskytuje službu v celkem 20 obcích, z celkem 65 obcí v rámci působnosti ORP Prachatice a ORP Vimperk. Třetina obcí těchto dvou rozlehlých okresů je tak pokryta naší aktivní službou Terénního programu. Pracovníci se věnují v průběhu roku min. 200 uživatelům. Působíme i ve vyloučených lokalitách.

 

Terénní služba Most naděje

Poskytnutá výše dotace: 2.445.960,-Kč

Období realizace: 1. dubna 2016 – 31. 12. 2018