Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: Most naděje – zdravotně sociální program

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Most naděje, Vodňanská 7, 383 01 Prachatice

Časový harmonogram projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Celkový rozpočet projektu: 302.500,00 Kč

Obdržená dotace: 140 000,00 Kč

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo podpořit jedince i rodiny z vyloučených lokalit především v oblasti péče o zdraví a zdravého životního stylu. Projektovým záměrem bylo, aby osoby z cílové skupiny projektu získaly adekvátní dovednosti, které by z dlouhodobého hlediska zajistily kvalitu života ve vyloučených lokalitách, podpořily zdravý vývoj dětí a mladistvých, podpořily informovanost v oblasti práv a povinností a zajistily bezpečný a příjemný život starší generaci osob z vyloučených lokalit ve městech Prachatice a Volary.

V rámci projektu byly naplánovány 3 aktivity zaměřené na přímou práci s obyvateli vyloučených lokalit:

1.      Edukace a osvěta cílové skupiny - v oblasti zdravého životního stylu;

2.      Pomoc při řešení zdravotních problémů a jejich prevence – doprovody, nácviky, poradenství ve zdravotní a ošetřovatelské oblasti;

3.      Zprostředkování informací z oblasti zdraví a kontaktů na zdravotnické instituce.

 

Druhá část projektu byla zaměřena na podporu kvality samotné služby, mezi její aktivity patřilo například:

1.      Vzdělávání pracovníků v přímé péči – směřovalo ke zvyšování specifické odbornosti pro práci ve vyloučených lokalitách;

2.      Monitoring vyloučených lokalit – obsahovalo jak zjišťování potřeb obyvatel vyloučených lokalit, tak i sledování a definování potencionálních rizik ohrožujících kvalitu života ve vyloučených lokalitách;

3.      Spolupráce s místními institucemi i organizacemi – s cílem budovat obecné povědomí zejména odborné veřejnosti o tématech vyloučených lokalit a pochopení odlišného života.

 

Popis jednotlivých realizovaných aktivit

Přímá práce ve vyloučených lokalitách:

Do přímé práce ve vyloučených lokalitách byly zapojeny 2 pracovnice v přímé péči (1 sociální pracovník a 1 pracovník v sociálních službách pracující pod dohledem sociálního pracovníka). Přímá práce byla poskytována ve městě Prachatice, městě Volary a podle provedeného monitoringu, který byl rovněž součástí projektu, jsme do projektu zařadili nově i vyloučené lokality v obcích Ktiš, Hracholusky a oblast Vimperska.

Aktivity přímé práce probíhaly u rodin i jednotlivců v místě jejich bydliště ve formě poradenských aktivit, prostřednictvím nácviků a asistence. Podařilo se nám získat sponzorsky i hygienické prostředky a základní potraviny, které doplňovali přímou práci u cílové skupiny.

Edukace a osvěta cílové skupiny, pomoc při řešení zdravotních problémů a jejich prevence a zprostředkování informací - aktivity probíhaly v průběhu celého roku 2014. Byly realizovány prostřednictvím odborného poradenství, nácviků, asistencí a doprovodů.

Výsledkem přímé práce ve výše zmíněných aktivitách bylo, že se zlepšil přístup v péči o své zdraví a zdraví dítěte, více se zaměřovali na dodržování léčebného režimu a proto nemocnost u některých dětí i dospělých klesla. Podařilo se docílit výrazného zlepšení preventivních prohlídek a to jak u dětí, kdy matky dodržovaly termíny povinných očkování i přeočkování (ojediněle se musely termíny připomínat). U dospělých došlo ke zlepšení zejména u žen, které byly přístupné v prevenci u odborníků gynekologů, kdy odpovědně vyhledávali preventivní prohlídky i při potížích se dostavili k lékaři. Velký problém v přesvědčování prvorodiček, aby zůstávaly po porodu v nemocničním ošetření, se také podařil u některých odbourat. Díky pomoci ve vyhledávání odborných lékařů se rodiče obraceli i na lékaře v psychických potížích (zejména u dětí). Dále se podařilo více pracovat s rodiči handicapovaných dětí (i duševní onemocnění), kteří se začali více věnovat pochopení nemoci svého dítěte, sami si vyhledávali informace na internetu, více spolupracovali s logopedy i jinými odborníky, snažili se dodržovat doporučení lékařů a specialistů.

Díky projektu získali uživatelé nejen potřebné informace, ale díky podpůrným aktivitám (nácvikům, asistencím i doprovodům) nabyli potřebné kompetence a zjevně i větší samostatnost pro řešení svých vlastních problémů. Zaznamenáváme větší odpovědnost osob z vyloučených lokalit a lepší schopnost řešit své problémy samostatně. Zaznamenáváme, že pozitivní změny jsou trvalejšího charakteru a díky tomu se mění i postavení obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách ve vztahu k ostatním obyvatelům v blízkosti lokalit, ale i zástupcům měst a obcí.

 

Podpora kvality služby

Vzdělávání pracovníků v přímé péči – pracovníci absolvovali v průběhu roku nejrůznější semináře a kurzy a tím docílili významného pokroku svého odborného růstu.

Sociální pracovnice absolvovala 3 kurzy v celkovém rozsahu 28,5 hodin (praktické výpočty sociálních dávek, prevence syndromu vyhoření, úvod do kriminality), pracovnice v sociálních službách absolvovala 8 kurzů v celkovém rozsahu 54,5 hodin (dávky pro osoby se ZP, základy vedení rozhovoru s dítětem, praktické výpočty sociálních dávek, prevence syndromu vyhoření, úvod do kriminality, opatrovník řešení kyberkriminality). Kurzy a semináře pracovníků v přímé péči nebyly uplatněny jako náklady projektu.

Monitoring vyloučených lokalit – aktivita probíhala v průběhu celého roku 2014 na celém území okresu Prachatice. Průběžně jsme vyhodnocovali konkrétní situaci v již zmapovaných vyloučených lokalitách a vyhledávali další lokality vykazující rizikové faktory. Celkem bylo provedeno 77 hodin monitoringu.

Díky monitoringu se nám podařilo odkrýt další vyloučené lokality v obci Ktiš (Ktiš a Březovík) a obci Hracholusky. Zároveň jsme se věnovali i rodinám a jednotlivcům, kteří bydlí na území ORP Vimperk.

 

Zhodnocení

Do projektu bylo zapojeno celkem 68 uživatelů (v původní žádosti jsme plánovali 61 uživatelů), z toho 7 mužů a 61 žen z celého řešeného území.

Celkem bylo poskytnuto 503 kontaktů přímé péče u uživatelů služby.

V rámci monitoringu se nám podařilo rozšířit řešené území projektu (v původní žádosti pouze pro obce Prachatice a Volary), nově v projektu jsme rozšířili o obce na Ktišsku (Ktiš, Březovík), obec Hracholusky a obce na Vimpersku (Stožec).

Projekt byl zaměřen především na přímou práci s rodinami i jednotlivci, proto jsme oslovili rodiny z vyloučených lokalit, aby samy zhodnotili přínos projektu, formou dotazníků. Z celkového rozdaného počtu 60 dotazníků se nám vrátilo pouze 20, což je 33% (dotazníky byly dobrovolné).

Z dotazníků vyplynulo:

Otázka – Pomohl Vám pracovník s řešením vašich problémů/vaší situace?

 • 70% ano
 • 30% spíše ano

Otázka – Zlepšila se Vaše situace?

 • 50% spíše ano
 • 40% ano
 • 10% spíše ne

Otázka – S čím Vám pracovník pomohl?

 • 19 odpovědí – základní sociální poradenství,
 • 17 odpovědí – materiální pomoc,
 • 15 odpovědí – vyhledávání informací,
 • 13 odpovědí – pomoc s vyplňováním formulářů a sepsáním dopisů,
 • 7 odpovědí – pomoc s jednáním na úřadech,
 • 6 odpovědí – nácvik dovedností,
 • 6 odpovědí - krizová intervence,
 • 5 odpovědí – doprovod k lékaři,
 • 5 odpovědí – zprostředkování kontaktu na úřady, sociální službu, lékaře…

 

Příklad dobré praxe

 • Došlo k opravě 2 domů, ve městě Volary, výrazně se zlepšily hygienické podmínky bydlení. Tato změna byla vyvolána i díky větší péči o bydlení ze strany uživatelů domu, když tuto péči zaznamenali pracovníci města, dokázali prosadit investiční opravy.
 • Podařilo se docílit větší obezřetnosti u uživatelů služby vůči dealerům zdravotních pojišťoven.
 • Monitoring v ORP Prachatice odkryl novou lokalitu, kterou můžeme označit za vyloučenou – je jím obec Ktiš, osada Březovík.
 • Spolupráce s OSPOD Prachatice – vyčleněny rodiny z vyloučených lokalit, které byly následně zařazené do sanace rodiny.

 

Hodnocení spolupráce s ostatními organizacemi

Nejvýznamnější spolupracující organizací v rámci projektu bylo Město Prachatice, resp. pracovníci sociálního odboru při MÚ Prachatice a rovněž Město Volary a Vimperk, dále obec Hracholusky a obec Ktiš. Nastavená spolupráce se sociálními pracovníky a kurátory byla v rámci projektu velmi přínosná. Díky tomu jsme dokázali včas předcházet některým problémům jednotlivých uživatelů služby a mohli tak nastavit účinné prostředky řešení sociální situace rodin i jednotlivců. Podařilo se nám díky spolupráci s úřadníky měst a obcí rozklíčovat nejzávažnější problémy vyloučených lokalit a dokonce se podařilo spolupracovat na hygienických podmínkách bytů s uživateli, což mělo vliv i na změnu ze strany města Volary, které zahájilo opravy některých bytů ve vyloučených lokalitách a tím došlo k výrazné změně hygienických podmínek.

Mezi další spolupracující organizace musíme zařadit i Úřad práce a Probační a mediační služba – zde byla spolupráce spíše ojedinělá, ale přesto se nám podařilo spolupracovat i v rámci oblasti zaměstnání cílové skupiny.

 

Závěr

Realizace projektu prospěla mnoha rodinám, a proto je jeho další pokračování žádoucí. Z monitoringu provedeného v roce 2014 jsme vytipovali další vyloučené oblasti, z nichž nejvýznamnější je v obci Ktiš, a rovněž v obci Hracholusky, kterým bychom se v roce 2015 chtěli více věnovat. Již jsme navázali spolupráci se zástupci obcí.

Nejvýrazněji se situace v oblasti zdravotně sociální pomoci zlepšila ve městě Volary a Prachatice, kde se díky dlouhodobé práci podařilo u mnoha rodin změnit životní styl a podpořit je v zachování těchto pozitivních změn chování. I nadále je však nutné toto chování upevňovat tak, aby se stalo zejména pro mladé rodiče a děti standardním (například preventivní prohlídky u odborných lékařů, dodržování léčebného režimu apod.).