Sanovaná rodina

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: „Sanovaná rodina“

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Most naděje

Časový harmonogram projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Celkový rozpočet projektu: 344 100,00 Kč   

Obdržená dotace: 278 721,00 Kč

 

Popis realizovaných aktivit:

1. Přímá práce s rodinami – řešená problematika v přímé práci se týkala výrazně kombinace poradenství a asistence, dále byly s rodinami sestavovány individuální plány, na kterých se v průběhu roku pracovalo, byla nabídnuta i krizová intervence, která byla některými rodinami využívána.

V rámci přímé práce v rodinách bylo zrealizováno celkem 762 kontaktů u 18 rodin, z nich 387 se týkalo poradenství (v oblasti péče o dítě 106 kontaktů, základního poradenství se týkalo 131 kontaktů, dále z oblasti zaměstnání 34 kontaktů, v oblasti bydlení 58 kontaktů, dluhové problematice se věnovalo 20 kontaktů, dávkám 11 kontaktů, oblasti nemoci a zdraví 23 kontaktů, různé témata 4 kontakty); asistence se týkalo 94 kontaktů (jednalo se zejména o doprovody a nácviky modelových situací i jednotlivých kompetencí a dovedností zejména v oblasti péče o dítě, péče o nemocné dítě, zaměření na školní přípravy apod.). V rámci projektu byla poskytována i materiální pomoc, která byla podpořena samostatnými projekty s firmou Henkel ČR a dary z České spořitelny a Potravinové banky, celkem bylo věnováno materiální pomoci 50 kontaktů.

2. Realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi – podařilo se nám zrealizovat celkem 8 volnočasových akcí pro rodiny s dětmi:

20. 5. 2014 proběhla návštěva Muzea cirkusu a loutek pro rodiny s dětmi z města Prachatice.

10. 6. 2014 proběhlo Sportovní odpoledne s dětmi a rodiči v Prachaticích, na kterém byly pro děti připravené různé sportovní aktivity, kterých se mohly zúčastnit bez omezení věku i s rodiči. Děti si mohly vyzkoušet skákání panáka, badminton, stolní tenis, skákání v pytli, přetahování lanem, skok do dálky i hod míčem. Akce byla zakončena opékáním buřtů a kreslením barevnými křídami.

25. 6. 2014 proběhlo Hádankové odpoledne ve Vimperku pro vimperské rodiny. Děti si vyzkoušely vyluštit různé typy hlavolamů.

18. 7. 2014 proběhla akce Výprava za Matýskovým dobrodružstvím (Zbytiny). Děti se setkaly na Matýskově putování s dobrými i zlými lidmi a i bájnými bytostmi, jako byly například permoníci, obři, čarodějnice, víly, vodníci, kožíšci a i s černokněžníkem Černobogem, kterého se podařilo přelstít. Akce se účastnily rodiny z Volar.

24. 7. 2014 pro velký zájem o akci proběhla samostatná akce Výprava za Matýskovým dobrodružstvím i pro prachatické rodiny.

27. 10. 2014 jsme uspořádali Zábavné hraní pro rodiny s dětmi ze Ktiše. Pro děti byla připravena venkovní zábava v podobě skákání přes švihadlo, přetahování lanem, skákání v pytli, hraní na slepou bábu a mnohé další. Největší úspěch u dětí jsme zaznamenali v malování na obličej.

29. 10. 2014 byla spořádánaCesta za zvířátky, byla s dětmi navštívena obora u Feferského rybníka nedaleko Prachatic. Děti se mohly seznámit a nakrmit místní zvířátka. Akce se účastnily děti z prachatických rodin.

29. 10. 2014 proběhlo pro volarské děti a rodiny Odpoledne v plaveckém bazénu Volary. Akce se zúčastnilo celkem 9 dětí. Na závěr dne jsme děti překvapily malováním na obličej.

 

3. Spolupráce s OSPOD při MÚ Prachatice a MÚ Vimperk – součástí spolupráce mezi pracovníky projektu a pracovníky OSPOD byly jednání ve formě případových konferencí s jednotlivými rodinami, ale i jednání bez účasti rodin, kdy se jednalo o koordinaci poskytované pomoci jednotlivým rodinám.

V rámci projektu probíhala jednání v pravidelných intervalech – celkem bylo zrealizováno 10 jednání s pracovníky OSPOD při MÚ v Prachaticích a 1 jednání  s pracovníky OSPOD při MÚ Vimperk.  Termíny jednání:

Prachatice – 19.2.2014, 28.3.2014, 28.5.2014, 25.8.2014, 25.9.2014, 2.10.2014, 14.10.2014, 7.11.2014, 10.11.2014 a 18.12.2014 – na jednáních se projednávala a koordinovala poskytovaná podpora, podávaly se zprávy o individuálních plánech, postupech a metodách sociální práce, nastavovaly se nové cíle na nadcházející období.

Vimperk – 1. 4. 2014 proběhlo jednání ohledně zapojené rodiny do projektu, která územím spadá do ORP Vimperk, byla nastavena pravidla pro spolupráci s pracovníky OSPOD Vimperk a stanoveny cíle služby.

Identifikátor lidí:

Cílová skupina – do projektu bylo zapojeno celkem 18 rodin, které byly v rámci spolupráce s OSPOD při MÚ Prachatice vytipovány a následně zařazeny do projektu. Jednalo se o rodiny s dětmi, žijící na území ORP Prachatice v různých obcích. Jedna rodina byla vybrána z ORP Vimperk, po předchozí dohodě s pracovníky OSPOD Vimperk. Do cílové skupiny byly vybrány úplné či neúplné rodiny v dlouhodobém kontaktu s pracovníky OSPOD, tj. rodiny s problémy v oblasti péče o dítě a problémy v oblasti zabezpečení rodiny.

Přínos projektu:

Projekt splnil svůj cíl zejména v oblasti prohloubení užší spolupráce s pracovníky OSPOD, kdy se

nám podařilo společně postupovat v řešení kumulativních problémů jednotlivých rodin. Souběžnou

spoluprácí se řešilo několik oblastí a tak došlo k narovnání některých bariér (zejména jsme

zaznamenali lepší přípravu dětí do škol, snížil se počet záškoláckých hodin, i péče o děti v

předškolním věku v oblasti preventivních prohlídek a změn ve stravování a hygienické péči byl u

několika rodin znatelný).

Přímá práce s uživateli přinesla pro pracovníky zejména pozitivní přínos ve skutečnosti, že se mohli

pracovníci zaměřit na řešení problémů v celé jejich šíři od péče o dítě, přes řešení dluhů, zaměstnání

až k zdravotní péči. Tato komplexnost měla u rodin pozitivní ohlas a dokonce i užší spolupráce s

pracovníky OSPOD v rámci společných jednání byla vnímána ze strany rodin dobře.

Pracovníci mohli absolvovat některá školení a vzdělávací aktivity, která jim pomohla získat

dovednosti a znalosti dané problematiky (například sociální šetření zaměřené na děti, opatrovnictví,

kyberkriminalita, syndrom vyhoření či dávky pro osoby ze ZP).

 

  • Více o projektu Sanovaná rodina I - ZDE a ZDE