Sanovaná rodina

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: „Sanovaná rodina“

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Most naděje – ORP Prachatice

Časový harmonogram projektu: leden 2013 – říjen 2013

Celkový rozpočet projektu: 328.300,-Kč   

Obdržená dotace: 130.000,-Kč

  

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit základní rodičovské kompetence a podpořit individuální schopnosti rodičů, zejména s ohledem na získání soběstačnosti rodiny v oblasti řádné péče o dítě a fungování rodiny jako komplexního celku. U rodin, které jsou ohrožené odebráním dítěte/dětí z péče nastavit taková opatření, která umožní setrvání dětí v přirozeném prostředí rodiny a přitom neohrozí zdravý vývoj dítěte.

 

Dílčí cíle projektu:

Získání či znovuobnovení kompetencí rodiče, jako např. uvědomění si své role v rodině, získání komunikačních dovedností, získání nebo znovunabytí výchovných kompetencí rodiče, posílení pozitivního chování ve vztahu k dítěti.

Získání či obnovení individuálních schopností rodičů, jako např.  účelné hospodaření v rámci domácího rozpočtu, udržení se na trhu práce, udržení si bydlení, péče o domácnost, zapojení se do společenského života aj..

Zlepšení právní informovanosti v oblasti rodinného práva, zejména práva a povinnosti rodiče a dítěte.

Zvýšení informovanosti v oblastech stravovacích a hygienických principů, základních znalostí zdravovědy, jako je  význam preventivních lékařských prohlídek, význam očkování, správná péče o nemocné dítě apod..

 

Cílová skupina projektu:

Terénní program Most naděje se aktuálně věnuje (kromě jednotlivců) celkem 78 rodinám na území okresu Prachatice. Pro samotný projekt je vytipováno 25 rodin s 54 nezletilými dětmi, jichž se přímo týká problematika SPOD z území okresu Prachatice (z toho 18 z ORP Prachatice a 7 z ORP Vimperk).

Jedná se o úplné i neúplné rodiny sociálně vyloučené, zejména žijící dlouhodobě na ubytovnách či v nájemních bytech, rodiny s nařízeným soudním dohledem.

Projekt bude realizován přímo v terénu, tedy v rodinách, které jsou vytipovány v rámci spolupráce s pracovníky SPOD jako rodiny s problémy výchovného rázu. Území, na kterém bude projekt realizován je ORP Prachatice a ORP Vimperk.

 

Aktivity projektu:

Komunikace a spolupráce s pracovníky SPOD při MÚ Prachatice a MÚ Vimperk – v rámci projektu budou nastaveny pravidelná pracovní jednání (tzv. případové konference), při kterých budou průběžně hodnoceny aktivity projektu a jejich dopad na jednotlivé rodiny, plánovány další aktivity ve prospěch cílové skupiny projektu. Intervaly pro pravidelné pracovní jednání nebudou delší než 2 měsíce.

Přímá práce v rodinách – bude probíhat na základě individuálních možností jednotlivých rodin z cílové skupiny. Realizátorem přímé práce budou pracovníci terénního programu Most naděje, kteří budou s rodinami pracovat v jejich přirozeném prostředí, tedy v terénu. Pracovníci jsou schopni zajistit fungování projektu na území okresu Prachatice v počtu 23 rodin. Abychom předešli možné duplicitě činností sociální služby a projektu, budou pracovníci aktivity realizované v rámci projektu samostatně evidovat ve výkazech práce. Předpokládáme, že přímá práce v rodinách bude realizována v rozsahu cca 10-12 hodin/rodinu/měsíc (dle individuálních potřeb s ohledem na motivační působení se bude jednat o několikeré návštěvy v průběhu měsíce, plánujeme cca 6-8 návštěv v měsíci).

Terapeutická práce s rodinami – bude probíhat v kanceláři terénního programu, vždy 1x za 14 dní v rozsahu 8 hodin/den. Zajišťovat ji bude zkušený terapeut. Rodiny budou na terapeutické práce po předchozí domluvě docházet zejména jednotlivě (bude zajištěn i případný dojezd z oblasti Vimperska).

Volnočasové aktivity – jedná se o nácviky přípravy volnočasových aktivit s rodiči. Vedení rodičů při přípravě volnočasových aktivit, ať už se bude jednat o plánované aktivity dětí v průběhu školního roku či o jednorázové aktivity rodin (např. společné výlety, sportovní odpoledne apod.) budou zajišťovat pracovníci terénního programu společně s dobrovolníky Farní charity Prachatice. Předpokládáme, že každý měsíc bude zajištěna 1 společná aktivita rodin (jednodenní), tedy min. 7 jednorázových akcí. Dále budou rodiče vedeni k zapojování dětí do volnočasových aktivit nabízených ostatními organizacemi působícími v místě bydliště.

Vzdělávání pracovníků – předpokládáme proškolení pracovníků v průběhu realizace projektu v celkovém minimálním rozsahu 30 hodin v oblasti motivačních a aktivizačních technik, koučinku a dalších tématech vztahujících se k řešení situace problematiky SPOD a doprovodných témat.

 

Nebyly nalezeny žádné články.