Cílová skupina

Cílová skupina služby je vymezena na:

 • OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ - těhotné ženy a matky s nezaopatřenými dětmi či ženy s dětmi, které se ocitly na delší dobu bez přístřeší,
 • OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ - ženy (i bezdětné) ohrožené či se zkušeností domácího nebo jiného násilí,
 • OBĚTI OBCHODU S LIDMI – ženy (i bezdětné) ohrožené obchodem s lidmi (např. prostituce)
 • OSOBY V KRIZI – ženy a matky s nezaopatřenými dětmi či těhotné ženy, které potřebují získat na přechodnou dobu (do vyřešení akutní krizové situace) přístřeší.

Osoby s cizí státní příslušností jsou do zařízení přijaty za předpokladu, že komunikují slovem v českém jazyce.

Osoby s cizí státní příslušností mimo Evropskou unii jsou hlášeny na Cizineckou policii oddělení Strakonice. Jedná se o informativní hlášení, zahrnující dobu a místo pobytu v našem zařízení. Tuto skutečnost vyžaduje zákon o pobytu cizích státních příslušníků na našem území.

 

Cílová skupina je zároveň vymezena nepříznivou sociální situací, kterou chápeme jako:

 • osoba nebo rodina je přímo ohrožena ztrátou bydlení či již nemá zajištěné bydlení, ať už se jedná o důsledky dluhů, nevyhovujících bytových podmínek či z důvodu rodinných a partnerských neshod
 • osoba nebo rodina, jejíž finanční situace je velmi závažná, kdy se v důsledku velmi nízkých příjmů (dlouhodobě bez pravidelných příjmů, závislí na sociálních dávkách či velké zadlužení) ocitá na hranici chudoby a tím je přímo ohrožena nedostatečným zajištěním základních potřeb, jako je zajištění bydlení
 • osoba nebo rodina je v důsledku rizikového způsobu života ohrožena rozdělením rodiny a umístěním dětí do ústavní péče

 

Do zařízení Charitního Domova sv. Dominika Savia nemohou být přijati:

 • samotné děti,
 • cizí státní příslušníci, kteří nekomunikují slovem v českém jazyce,
 • těžce zdravotně postižené osoby (zejména imobilní, nevidomé, těžce mentálně postižené a s těžkými psychickými poruchami), není možné zajistit odpovídající bezbariérové prostředí či adekvátní zdravotní péči,
 • manželské či partnerské dvojice s dětmi,
 • osoby, na kterých je viditelné akutní infekční onemocnění (žloutenka, tuberkulóza apod.),
 • osoby agresivní nebo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
 • osoby, které žádají o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Veškeré výjimky k přijetí žadatelky, která splňuje cílovou skupinou pouze částečně, povoluje vedoucí zařízení.

Cizím státním příslušníkům, kteří nekomunikují slovem v českém jazyce je v případě nepřijetí doporučeno jiné zařízení či poradenská služba, která jim pomůže řešit nastalou situaci např. Poradna pro uprchlíky a migranty v Českých Budějovicích.