Pracovní postupy

 

Ochrana práv uživatelů služby

Pracovníci CHD ctí základní právní dokumenty, kde jsou zakotvena základní lidská práva a svobody - Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, mezinárodní úmluvy o lidských právech a další právní normy upravující poskytování sociálních služeb viz Zákon o soc. službách či další doplňující vyhlášky.  Z těchto dokumentů vychází také způsob práce a jednání všech pracovníků CHD s uživateli služby či s případnými zájemci o službu.

S postupy a pravidly jsou seznamováni všichni pracovníci v procesu zaškolování, jejich proškolením je pověřena odpovědná osoba. Studenti a stážisti jsou rovněž seznamováni se základními principy práce a ochranou práv uživatelů, za jejich proškolení je odpovědný sociální pracovník.

 

 

Informování o poskytovaných službách

Zájemci o službu CHD mohou zařízení zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně, elektronicky, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného azylového domu, příbuznými, atd.).

Zařízení má stanovený postup jak informovat zájemce o službu.

 

Pravidla pro postup pro zařazení zájemkyně do Zápisu kontaktů o službu či její odmítnutí

Do Zápisu kontaktů o poskytnutí služeb jsou zařazeni:

  • Všichni, kteří projeví zájem o poskytované služby - zapisujeme datum podání žádosti, způsob kontaktu, osoba kontaktující zařízení (jméno a kontakt, případně kontakt na zájemce), důvod žádosti, počet dětí – z důvodu, zdali volný pokoj má dostatek lůžek, výsledek žádosti (přijat či odmítnut) a podpis pracovníka přijímajícího žádost

Kritéria pro posuzování přijetí – chronologicky seřazeno:

  • stávající obsazenost zařízení (možnosti pokojů a dalších hygienických a společných prostor)
  • osoba patří do cílové skupiny
  • aktuální situace zájemkyně (domácí násilí, uplynutí nájemní smlouvy v bytě popř. jiném azylovém zařízení apod.)

 

Postup při odmítnutí zájemkyně o službu:

  • V případě, že zájemkyně nesplňuje podmínky přijetí (např. velký počet dětí, žádost u bytování celé rodiny, žádost o ubytování muže,…), tak je jí nemožnost přijetí oznámena okamžitě již při podání žádosti a jsou jí předány kontakty na jiná vhodná pracoviště.
  • V případě, že není volná kapacita v zařízení, je zájemkyně informována okamžitě o obsazenosti a jsou jí doporučeny nebo zprostředkovány další možnosti (odkazy na jiná pracoviště). Zároveň se zájemkyně může rozhodnout, zda chce být zařazena do pořadníku a dostane další informace o postupu v případě uvolnění kapacity (tj. možnost zpětného kontaktu pracovníkem zařízení nebo termín dalšího možného zavolání).

Pořadí kontaktování jednotlivých zájemkyní o službu je v kompetenci sociální pracovnice a vedoucí služby, které posuzují závažnost sociální situace jednotlivých zájemkyní. V případě, že zájemkyně nesplňuje základní kritéria – jsou jí doporučeny další možnosti řešení akutní situace (odkazy na jiná pracoviště).

Zájemkyně jsou do zařízení přijímány na základě rozhodnutí vedoucího zařízení popř. sociálního pracovníka. Pracovník v sociálních službách nemůže o přijetí do zařízení rozhodnout samostatně. Vždy je nutno kontaktovat sociálního pracovníka popř. vedoucího zařízení a s ním konzultovat případné přijetí nové uživatelky do zařízení.

 

Pravidla pro uzavírání smlouvy

Smlouva o poskytování sociální služby je v písemné formě a uzavírána na základě dobrovolnosti, a to jak ze strany poskytovatele, tak uživatelky. Uzavírá se nejpozději v den nástupu do zařízení. Je vyhotovena ve 2 provedeních a každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk. Smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců. Další její prodloužení je prováděno Dodatky ke smlouvě.

Podstatou uzavření smlouvy je úprava vztahů mezi uživatelkou a poskytovatelem služby, čili stanovení bližších podmínek poskytování služeb. Uživatelce služby musí být forma smlouvy srozumitelná, aby porozuměla jejímu obsahu. Pracovník před podpisem smlouvy seznámí uživatelku s jejím celým obsahem a dotazem zjistí, zdali uživatelka obsahu a účelu smlouvy porozuměla.

Součástí smlouvy je i sjednání základního cíle v rámci individuálního plánování. Další cíle, hodnocení a kroky jsou zjišťovány a realizovány až v průběhu pobytu v rámci individuálního plánování.

Za poskytovatele služby je oprávněnou osobou k podpisu smlouvy statutární zástupce, případně jím pověřená osoba.

Smlouvu je možno v průběhu pobytu v zařízení aktualizovat a měnit, ale vždy pouze písemnou formou a se souhlasem a vědomím obou stran. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány.

 

Pravidla pro ukončování smlouvy

Uživatelka může dohodu ukončit na vlastní žádost bez udání důvodu kdykoli, avšak je povinna nejméně 3 dny před ukončením tuto skutečnost oznámit poskytovateli.

Ze strany poskytovatele může dojít k ukončení poskytování služeb pouze z rozhodnutí odpovědné osoby (vedoucího služby), a to zejména v případech hrubého porušení Domovního řádu ze strany uživatelky, případně při opakovaném porušování Domovního řádu, nebo pokud nepředloží potvrzení od lékaře do stanoveného data, je možné tuto smlouvu ukončit pro nesplnění základních podmínek dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. Ukončení poskytování služby je poskytovatel povinen oznámit uživateli nejpozději 1 kalendářní den před ukončením a to v písemné formě.

Standardně je smlouva ukončena uplynutím sjednané doby.

Dále může poskytovatel ukončit smlouvu z následujících důvodů:

  1. pokud je uživatelka v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 2 měsíce
  2. v případě, že uživatelka opakovaně porušuje ustanovení této smlouvy, nebo Domovní řád zařízení a ani na základě upozornění nedošlo ke změně jejího chování
  3. v případě opakované nespolupráce ze strany uživatelky (uživatelka se nesnaží řešit svoji situaci)
  4. v  případě zneužití služby (uživatelka se ubytuje a po dobu delší 14 dnů službu nevyužívá)

Poskytování služby je ukončeno i v případě kdy dojde k naplnění stanovených cílů.

Smlouva zaniká rovněž ke dni zrušení/ukončení registrace poskytované sociální služby případně Poskytovatele. O této skutečnosti je uživatelka vždy bez zbytečného odkladu informována.

 

Plánování služby:

Při přijetí do zařízení je uživatelce objasněno, proč je individuální plánování důležité pro poskytování sociální služby. Dále je uživatelka seznámena s možností vybrat si z týmu pracovníků svého klíčového pracovníka (dále jen KP), se kterým si společně stanoví, jakých osobních cílů a potřeb chce uživatelka v průběhu pobytu v zařízení dosáhnout. Uživatelka má možnost v průběhu poskytování služby své osobní cíle přehodnocovat a měnit. Spolu s KP vypracují plán o průběhu služby. Odpovědný za průběh a plánování služby je jak uživatelka tak i KP. V případě delší nepřítomnosti klíčového pracovníka je po dohodě s uživatelkou určen jeho zástupce.

Průběh služby vychází především z vnitřních zdrojů a možností uživatelky.

Pro zachování služby podpory je nutné, aby uživatelka měla o rozvoj vlastní samostatnosti zájem. V opačném případě nelze požadovanou podporu poskytnout.  O tomto je uživatelka informována před zahájením služby. Pokud dlouhodobě nedochází k naplňování kroků a cílů, tak KP spolu s uživatelkou znovu nastavují cíle a zaměřují se na skutečná přání a cíle, také se KP snaží uživatelku motivovat a povzbuzovat v naplňování konkrétních kroků vedoucích k cíli. Vždy se KP snaží plánovat menší a splnitelné jednotlivé kroky vedoucí k cíli. Nemusí vždy dojít ke konečnému naplnění každého cíle uživatelky, je důležitý hlavně proces změny, který je dlouhodobý a v ideálním případě pokračuje i po odchodu uživatelky ze zařízení. Při dlouhodobé nespolupráci uživatele s KP (vyhýbání se dojednaným schůzkám s KP), je znovu s uživatelkou projednáno, zda naše zařízení opravdu naplňuje všechny její potřeby, neboť nejsme jen ubytovací zařízení, ale hlavním cílem je poskytnou uživatelce prostor, pomoc a podporu ke změně nastalé nevyhovující situace, což bez aktivního přístupu uživatelky nelze naplnit.

 

Dokumentace o uživatelích

Pracovníci jsou dle Zákona o osobních údajích č. 101/2000 Sb. a jeho pozdějších změn Zákona č. 177/2001 Sb. vázáni mlčenlivostí a jsou povinni respektovat přání uživatelky ohledně poskytování osobních údajů třetím osobám. Výjimkou jsou případy, kdy jsou informace vyžádány v rámci trestního či soudního řízení.

Součástí Smlouvy o poskytování sociální služby je souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním osobních a citlivých údajů uživatelky a dětí, které má svěřené do péče. Tímto souhlasem uživatelka umožňuje shromažďovat potřebná data, která umožňují pracovníkům spolupodílet se na řešení nepříznivé situace uživatelky a poskytovat kvalitně sociální službu.

Po ukončení Smlouvy o poskytnutí soc. služby je veškerá dokumentace týkající se uživatele uschována a po pěti letech od data odchodu uživatele skartována dle příslušného Spisového a skartačního řádu FCH Prachatice.

 

Pravidla pro podání a vyřizování stížnosti – vč. náležitostí

Uživatelka má právo podat stížnost, která se týká kvality poskytování služby.

Zařízení má stanovená pravidla, která upravují podávání a vyřizování stížností uživatelek na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb.

Z pravidel pro podávání stížností je zřejmé, na koho konkrétně se uživatelka má se svou stížností obracet a kdo další (zaměstnanci, instituce) je oprávněn účastnit se vyřizování stížnosti.

V případě podání písemné stížnosti je pracovník povinen pomoci uživatelce na požádání stížnost formulovat a sepsat. Každý pracovník zařízení zná pravidla po podání a vyřizování stížností a řídí se jimi a je schopen je kdykoliv na požádání sdělovat uživatelce či osobám, které o tuto informaci požádají.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi ve prospěch uživatele

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi v případě potřeby spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je uživatelka mohla využívat. Návazné služby jsou využívány dle potřeb a volby uživatelky.

V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pomáhají pracovníci při řešení výchovných nebo jiných problémů týkajících se péčí o dítě (spolupráce s OSPOD). Dále pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

Zařízení podporuje všechny uživatele v samostatnosti a nezávislosti. Aktivně spolupracuje s místní komunitou a institucemi, které poskytují služby veřejnosti. V případě, že zařízení nemůže pokrýt rozsahem, odborností či kompetentností potřeby uživatelky, zprostředkovává kontakt na jiná dostupná odborná pracoviště. V případě spolupráce s těmito institucemi a zařízeními se vychází z osobních cílů uživatelky. Respektujeme individuální rozhodnutí uživatelky, se kterými institucemi chce spolupracovat.