Principy, které uplatňujeme

 

  • RESPEKTOVÁNÍ ROZHODNUTÍ UŽIVATELEK

Respektujeme uživatelky v jejich rozhodování, v případě, že vidíme dle svých zkušeností, že by se mohlo jednat o chybné rozhodnutí, upozorníme ji na možné důsledky, aby se uživatelka mohla rozhodnout kvalifikovaně. Její rozhodnutí respektujeme v plné míře.

  • INTEGRACE

Snahou je napomoci uživatelkám pochopit většinový systém fungování společnosti a včlenění se do ní, to předpokládá, jak chápání a znalost pravidel, tak jejich přijetí a sžití se s nimi.

  • PŘÍMÁ KOMUNIKACE

Pracovníci uplatňují ve vztahu k uživatelkám služby přímou komunikaci, která spočívá zejména v jasném a nezastíraném informování o situaci či vnějších podnětech, které mohou mít, jak pozitivní, tak negativní vliv na řešenou situaci. Pracovníci předávají uživatelkám informace ucelené a pravdivé. Uživatelka má právo v případě nejasností doptávat a zajímat se o další doplňující informace. Spolu s pracovníkem má právo potřebné informace vyhledávat. Uživatelka má právo nahlížet do veškeré dokumentace, která je o ní vedena. Pracovníci nejednají bez vědomí uživatelky jejím jménem s dalšími osobami či úřady, vždy podporují, aby si uživatelka vyjednávala své záležitosti svépomocí.

  • ROVNÝ PŘÍSTUP

Naše zařízení je veřejně přístupné týraným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní či společenské postavení, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav. Pracovníci plně respektují osobnost každé uživatelky i dítěte.

  • INDIVIDÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELCE

Respektujeme osobnostní i fyzické možnosti každého člověka, vycházíme vstříc individuální potřebě každé uživatelky, zohledňujeme jejich aktuální možnosti a životní situaci.

  • ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY

Uživatelky jsou vedeny k převzetí odpovědnosti za své chování a jednání. Všechny jsou seznámeny s právy i povinnostmi vyplývajícími ze smluvních podmínek pobytu v zařízení (jako je Smlouva o poskytování sociální služby, Domovní řád a další vnitřní směrnice) a také se základními občanskými právy a povinnostmi (jako je dodržování Listiny základních práv). Pracovníci nejednají za uživatelky, pouze je doprovází při řešení její situace, nepřejímají odpovědnost.

  • ANONYMITA

Dodržujeme anonymitu, o uživatelkách, které jsou v zařízení, nikde nehovoříme, nepředáváme informace třetím osobám. Uživatelky mají možnost využít službu utajeného pobytu. Nutnou součástí utajeného pobytu je respektování určitých specifik samotnou ohroženou osobou. 

  • RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KŘESŤANSKÝCH HODNOT 

Pracovníci Charity jsou zavázáni poskytovat účinnou pomoc člověku, který se ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze s cílem podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci.