Zásady

Mezi zásady, které uplatňujeme patří:

Zásada autonomie a vzájemného respektování

V azylovém domě je respektováno soukromí uživatelů a zaměstnanců. Je dbáno na budování rovnocenných a vyrovnaných partnerských a pracovních vztahů, jakož i na vytýčení prostorů
a hranic jednotlivců. 

Zásada mlčenlivosti, ochrany osobních údajů, dat a informací o uživatelích

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích vztahujících se k uživateli. Jsou zavázáni chránit jeho osobní údaje a další data osobního charakteru v ústní, písemné i elektronické podobě.

Zásada přímé komunikace s uživateli

Zaměstnanci uplatňují ve vztahu k uživatelům služby přímou komunikaci, která spočívá zejména v jasném a nezastíraném informování o situaci či vnějších podnětech, které mohou mít negativní vliv na řešenou situaci. Zaměstnanci poskytují poradenské služby uživateli a přihlížejí k jeho psychickým možnostem, zejména pak možnostem pochopení významu rozhovoru mezi zaměstnancem a uživatelem.

Zásada rovného přístupu k uživateli

Žádný uživatel není zvýhodňován. Zaměstnanci plně respektují osobnost každého uživatele
a napomáhají uplatňovat rovný přístup u bariér, které se v běžné společnosti vyskytují (zejména odlišné sociokulturní prostředí, odlišné sociální návyky z rodiny či způsobu života apod.).

Zásada individuálního přístupu k uživateli

Respektujeme osobnostní i fyzické možnosti každého člověka, a proto uplatňujeme takový přístup, který pružně reaguje na aktuální možnosti uživatele.

Zásada přiměřené tolerance k uživateli

Každý člověk má právo na omyl. Chybná rozhodnutí často dovedla uživatele do našeho zařízení. Tolerance k omylnosti člověka je základním předpokladem zaměstnance Farní charity Prachatice.  

Zásada vedení uživatele k zodpovědnosti za své činy

Uživatelé jsou vedeni k převzetí odpovědnosti za své chování a jednání. Všichni jsou seznámeni s právy i povinnostmi vyplývajícími ze smluvních podmínek pobytu v zařízení (Smlouva o poskytnutí sociální služby, Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby /dále jen vnitřní pravidla/ a další vnitřní směrnice). Rovněž zaměstnanci jsou vedeni k odpovědnosti za své chování a jednání, které vyplývá z jejich pozice v organizaci, a které přispívá k dobrému jménu organizace.

Zásada respektování základních lidských a křesťanských hodnot

Pomoc lidem v nouzi, kteří jsou vylučováni a nepřijímáni většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním, minulostí nebo způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních lidských a křesťanských hodnot, kterou se snažíme respektovat a naplňovat. Považujeme každého člověka za osobnost a respektujeme jeho důstojnost a jedinečnost bez ohledu na jeho dosavadní život. Snažíme se přistupovat ke každému uživateli s tolerancí a pochopením.