Cíle služby

Obecným cílem poskytované sociální služby je vyhledávání a minimalizování rizik spojených se způsobem života cílové skupiny. Tento základní cíl naplňujeme dílčími cíli, mezi které patří:

a) vyhledávání osob či rodin ohrožených ztrátou bydlení nebo žijící rizikovým způsobem života

b) podpora, aby klient služby pozitivně změnili své rizikové či ohrožující chování

c)podpora udržení pozitivního modelu chování    

Vyhodnocování cílů služby je prováděno 1x za kalendářní rok, nejpozději do 31. března následujícího roku. Vyhodnocení provádí sociální pracovník spolu s vedoucím služby a na základě vyhodnocení jsou případně nastaveny nové cíle či upraveny kritéria jejich plnění. Zároveň jsou v této souvislosti v případě potřeby provedeny změny v poskytování sociální služby. Při hodnocení se vychází ze statistických dat a z dotazníkového šetření provedeného mezi klienty služby.

Zároveň se služba dlouhodobě snaží o zkvalitnění svých služeb prostřednictvím krátkodobých či dlouhodobých strategických cílů služby:

a) stabilizace personálního obsazení služby

b) soustavné vzdělávání pracovního týmu a jeho specializace

c) mapování a rozšiřování služby na daném území

d) optimalizace technického zázemí služby, zejména vozového parku