Cílová skupina služby

Do služby mohou být přijati jednotlivci či rodiny, které spadají do níže uvedených cílových skupin:

 • osoby do 68 let;
 • osoby spadající do těchto kategorií:
 • osoby bez přístřeší – nebo osoby, které jsou přímo ohroženy ztrátou bydlení (například osoby či rodiny s rozhodnutím o soudním vystěhování, výpovědí z nájmu či pronájmu, osoby, které bydlí na ubytovnách a podobně)
 • osoby v krizi - které řeší níže popsanou nepříznivou sociální situaci
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách – může se jednat jak o jednotlivce či rodiny
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem, života ohroženy,
 • rodiny s dítětem/dětmi – řešící níže popsanou nepříznivou sociální situaci
 • etnické menšiny.

 

Cílová skupina je zároveň vymezena nepříznivou sociální situací, kterou chápeme jako:

 • osoba nebo rodina, jejíž finanční situace je velmi závažná, kdy se v důsledku velmi nízkých příjmů (dlouhodobě bez pravidelných příjmů, závislí na sociálních dávkách či velké zadlužení) ocitá na hranici chudoby a tím je přímo ohrožena nedostatečným zajištěním základních potřeb (jako je jídlo, ošacení či zajištění bydlení)
 • osoba nebo rodina je vyloučena ze svého okolí či veřejností v důsledku rizikového způsobu života a je přímo ohrožena sociální izolací a ztrátou sociálních kontaktů, u rodin pak může být ohrožení také rozdělením rodiny a umístěním dětí do ústavní péče
 • osoba nebo rodina, která nezná či není schopna se orientovat v platné legislativě a nemůže tak uplatňovat svá práva a oprávněné nároky, jako je například neznalost systému sociální pomoci, neznalost a neporozumění úředním záležitostem a tedy i důsledkům vyplývajícím z nekonání vůči úřadům či veřejným institucím
 • osoba či rodina, která spadá do skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných v důsledku svého nízkého vzdělání, malých pracovních zkušeností, nebo příslušnosti ke skupině osob žijících na okraji společnosti či příslušnosti k etnické menšině

 

Do služby nemohou být přijaty tyto osoby:

 • cizí státní příslušníci pocházející mimo Evropskou unii, kteří nekomunikují v českém jazyce, případně prostřednictvím tlumočníka.
 • osoby, jež jeví sklony agrese (výhrůžky, vulgární slovník doplněný o křik, fyzické násilí) a ohrožují svým chováním sebe či druhé.

Žadatelům, kteří nemohou být do služby přijati, jsou nabídnuty kontakty na jiné odborné organizace či instituce (např. občanské poradny, poradna pro uprchlíky, cizince…).