Pracovní postupy – metodika

PRVNÍ KONTAKT SE ZÁJEMCEM

Zájemce může pracovníky služby kontaktovat buď sám, nebo prostřednictvím jiné osoby či instituce. V každém případě se pracovník v úvodu setkání se zájemcem seznamuje s nepříznivou sociální situací zájemce a vyhodnocuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby. Pakliže pracovník vyhodnotí, že zájemci služba nemůže pomoci, odkáže zájemce v rámci základního poradenství do jiné, vhodnější sociální služby či mu poradí instituci, na kterou se zájemce může obrátit o pomoc. Pakliže pracovník vyhodnotí, že nepříznivou situaci zájemce může služba pomoci řešit, seznamuje ho se základními informacemi o službě a domlouvá s ním smluvní podmínky. Až poté s ním začne řešit daný problém.

Zájemce o službu, jenž zařízení kontaktoval osobně, telefonicky, emailem, písemně či zprostředkovaně, je vždy zaevidován v počítačové aplikaci Azylák jako zájemce o službu. V programu Azylák jsou zaznamenávány následující informace:

 • jméno a příjmení žadatele, případně uvedená přezdívka (vždy podle sdělení zájemce),
 • rok narození (pakliže tento údaj chce zájemce uvést),
 • základní informace o situaci zájemce, kterou chce v rámci sociální služby řešit,
 • telefonní nebo jiný kontakt (v případě, že pracovník vyhodnotí, že žadateli může být služba poskytnuta)
 • stav žádosti o vstup do služby.

 

INFORMACE O SLUŽBĚ

Přestože může být služba poskytnuta pouze jednorázově v rámci jednoho kontaktu, seznámí pracovník zájemce se základními podmínkami poskytování služby, aby se klient mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda chce službu využívat a zda mu bude vyhovovat.

Mezi základní informace, se kterými pracovník seznamuje všechny zájemce, patří:

 • název služby a poskytovatel služby,
 • vymezení problematiky, které se služba věnuje (rozsah v rámci nepříznivé sociální situace),
 • provozní hodiny služby,
 • ceník za poskytované služby,
 • smluvní podmínky – ústní i písemné formy, včetně souhlasu s poskytováním osobních a citlivých údajů,
 • základní práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek,
 • možnost ukončení spolupráce, respektive smlouvy
 • možnost podat podnět či stížnost na poskytovanou službu.

 

PŘIJETÍ DO SLUŽBY

Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby a služba mu může pomoci řešit jeho nepříznivou sociální situaci a zároveň chce zájemce službu využívat, dohodnou se s pracovníkem na smluvních podmínkách a uzavřou smlouvu. Před uzavřením smlouvy je pracovník povinen zájemce seznámit se základními informacemi o službě a základními smluvními podmínkami, které smlouva obsahuje a to srozumitelnou formou.

Smlouvu lze uzavřít ústní nebo písemnou formou, přičemž obě mají stejnou váhu a stejné závazky pro obě smluvní strany.

Sestavit smlouvu a uzavřít ji svým slovem (v případě ústní formy) či podpisem (v případě písemné formy) může pověřený sociální pracovník.

V rámci smluvních podmínek se zároveň ošetřuje souhlas s poskytováním a nakládáním s osobními a citlivými údaji klienta. Tento souhlas je vždy podáván v písemné formě, nezávisle na formě smlouvy. V případě písemně uzavřené smlouvy je tento souhlas součástí smlouvy. V případě uzavření ústní smlouvy podepisuje klient dokument Seznámení se základními pravidly poskytování sociální služby, jejíž součástí je i souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů.

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

V rámci sociálního poradenství se jedná o poradenství nebo jednorázovou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných a osobních záležitostí, pomoc při obnovení kontaktu s původní rodinou, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zprostředkování informací o návazných službách, pomoc při telefonickém jednání nebo konzultaci s úřady, pomoc při vyřizování občanských průkazů, pomoc při řešení záležitostí související se změnou bydliště atd.

 

UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO TELEFONU, VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

Klient má možnost použití služebního telefonu k vyřízení důležitých a nezbytných úředních záležitostí, dle předem dojednaných pravidel. Internet i telefonní služby mají klienti k dispozici zdarma.

 

CHOVÁNÍ PRACOVNÍKA VŮČI KLIENTOVI V TERÉNU

Pokud se klient s pracovníkem dohodnou, že služba bude poskytována mimo kancelář terénního programu, a tedy v prostředí, které může být z hlediska ochrany osobních a citlivých údajů klienta rizikové. Chová se pracovník vždy obezřetně a v případě, že je prostor setkání narušován cizími lidmi, doporučí klientovi jiné místo setkání. Pracovník má vždy na paměti ochranu klienta a k projednávání závažných situací volí po dohodě s klientem klidné a nerušené prostředí.

V prostorách kanceláře terénního programu pracovník zajišťuje bezpečné a klidné prostředí, v případě vstoupení cizí osoby do kanceláře v čase projednávání klientovy situace přeruší jednání

a požádá cizí osobu, aby počkala mimo kancelář, nebo přišla v jiný čas.

 

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ SLUŽBY

Všechny zjištěné informace o klientovi, včetně konkrétních cílů služby a individuálního plánu řešení nepříznivé sociální situace jsou zaznamenávány do složky klienta v programu Azylák. V případě nepřítomnosti klíčového pracovníka klienta (například z důvodu nemoci, dovolené, služební cesty apod.) má k informacím přístup jiný pracovník sociální služby terénní program. V případě, že klient akutně potřebuje pomoci, má náhradní pracovník služby možnost nahlédnout do složky klienta a seznámit se se všemi informacemi a pomoci klientovi řešit nastalou akutní situaci.

 

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OGRÁNŮM OSPOD ČI ORGÁNŮM ČINÉM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Pracovník není oprávněn svévolně a bez předchozího souhlasu předávat informace o klientovi a řešení jeho nepříznivé situace cizím osobám ani institucím.

Výjimkou jsou případy podezření ze spáchání trestného činu, které je pracovník oprávněn nahlásit orgánům činným v trestním řízení tzn. Policii ČR. O povinnosti hlásit informace spojené s trestným činem pracovník klienta předem informuje.

V případě, že nepříznivá situace klienta se přímo týká problematiky sociálně právní ochrany dítěte, domluví se pracovník s klientem na pravidlech poskytování informací orgánu OSPOD a pravidelně klienta informuje o tom, které informace, za jakých okolností, v jaké formě a kdy byly tyto informace orgánu OSPOD předány. Orgánu OSPOD předává jen a pouze ty informace, které se týkají problematiky sociálně právní ochrany dítěte, pro ostatní informace o klientovi a jeho situaci platí mlčenlivost.

Ke zproštění mlčenlivosti pracovníka je oprávněn pouze soud či orgány činné v trestním řízení a to pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, jinak se pracovník řídí samostatnou metodikou pro pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 

UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA

Služební automobil je využíván zejména k cestám k sociálnímu šetření. V oprávněných případech, kdy klient potřebuje využít dopravy služebním vozidlem a nemá jinou možnost dopravy k vyřízení svých záležitostí, může se souhlasem vedoucího služby tuto službu využít. Klient je povinen uhradit cenu za poskytnutou dopravu dle platného ceníku.

Služba dopravy je poskytována jako fakultativní služba, proto nesmí být využita jen sama o sobě, ale může být využita jako doplněk k základní činnosti služby terénního programu. 

K posouzení klientovy žádosti na využití služebního vozidla je oprávněný pouze vedoucí služby nebo ředitel.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Podání stížnosti ze strany klienta je ošetřeno v rámci uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a v blíže je rovněž popsáno na webových stránkách poskytovatele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Základní činnosti terénního programu jsou poskytovány klientovi bez úhrady. Za fakultativní služby je účtováno dle platného ceníku, se kterým je klient seznámen před uzavřením Smlouvy a který je zveřejněn na webových stránkách.

Klient je povinen uhradit fakultativní služby neprodleně bez zbytečných odkladů. Za využití fakultativních služeb se klientovi vystaven příjmový doklad. Za využívání základních činností bez úhrady se doklad nevystavuje.

 

ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • uplynutím sjednané doby,
 • dohodou obou smluvních stran,
 • výpovědí ze strany klienta – kdykoli,
 • výpovědí ze strany poskytovatele – v případě porušení vnitřních pravidel, při nesplnění smluvních a platebních podmínek,
 • okamžitým zrušením ze strany klienta - v případě neplnění podmínek pro poskytování sociální služby,
 • okamžitým zrušením ze strany poskytovatele - v případě hrubého porušení vnitřních pravidel (hrubé, vulgární nebo agresivní chování vůči ostatním klientům služeb zařízení či vůči pracovníkům služby) z rozhodnutí odpovědné osoby (ředitele Farní charity Prachatice či vedoucího služby, sociálního pracovníka).