Zásady poskytování služby

ANONYMITA

Pracovníci si uvědomují, že se klientovi mohou cítit ohrožení svého sociálního postavení, které zaujímají v místě bydliště, v zaměstnání, ve své rodině, i při jednotlivých setkáních s pracovníkem. Pracovníci respektují přání klienta na způsobu vzájemné komunikace při jednáních (písemné, telefonické či osobní kontaktování), intervalech setkání, místě či hodině jednání a další specifika.

Službu lze poskytovat i anonymně dle předem určených pravidel, která se maximálně snaží o zachování soukromí klienta.

CHYBA JE SOUČÁSTÍ VÝKONU

Pracovníci si uvědomují, že každý člověk má právo rozhodovat se a dělat při rozhodnutích i chyby. Plně respektují i volbu klienta pro takové možnosti řešení situace, o kterých předpokládají, že nepovedou k vyřešení problému. O důsledcích z chybného rozhodnutí jsou povinni klienta informovat a předložit mu i další možnosti řešení jeho situace.

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost je nutnost nést důsledky za nějaké jednání nebo opomenutí. Pracovníci se snaží prohlubovat v klientovi pocit odpovědnosti za své jednání i chování a motivovat ho k převzetí odpovědnosti za ta rozhodnutí, která by mohla mít špatný vliv na řešení jeho situace. Pracovníci si uvědomují, že různé osoby mohou mít různé vědomí odpovědnosti a proto přistupují ke klientovi vždy individuálně s cílem posilovat či usměrňovat vědomí odpovědnosti.

ZPLNOMOCŇOVÁNÍ

Pracovník na vyžádání doprovází klienta na úřad/k lékaři/k jednání podle možností a přání klienta. Pracovník může na základě aktuálních potřeb klienta při komunikaci s úředníky používat od podpory svou přítomností, zprostředkování a vysvětlení úředních pojmů, přes vyjednávání za klienta až po jednání ve jménu klienta.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Pracovníci respektují skutečnost, že každý člověk je svébytná osobnost, má odlišné životní zkušenosti, schopnosti, dovednosti a pocity. Z toho důvodu jednají a pracují s každým klientem takovým způsobem, který odpovídá jeho jedinečnosti (individuálním přístupem).

DOSTUPNOST

Most naděje je sociální službou, která svou činnost poskytuje v prostředí, které je klientovi nejbližší (např. v domácnosti, v zaměstnání, apod.) a tedy maximálně dostupné. Služba není závislá na veřejné dopravě, protože jsou pracovníci schopni dojet služebním automobilem na předem domluvené místo, také je služba dostupná i telefonicky.

KŘESŤANSKÝ PRINCIP

Pracovníci služby jsou zaměstnanci organizace, která je založena Biskupstvím českobudějovickým, tedy státem uznanou církví (dle zákona č. 3/2002 Sb.).  Z poslání organizace jasně vyplývá, že Farní charita Prachatice poskytuje své služby nezávisle na vyznání osob, které chtějí tyto služby čerpat. Žádost o službu ani její samotné poskytování není závislé na osobní víře.

Pracovníci služby se v rámci poskytování služby snaží o předávání principů slušného chování, které je základním principem komunikace ve společnosti, mají právo odmítnout poskytování služby osobám, které se chovají agresivně a svým chováním a jednáním ohrožují pracovníka, čímž popírají princip lidské důstojnosti.